Navigate / search

Servei de menjador

Menú octubre

El servei de menjador està gestionat per l’empresa Serunión, SA, i està obert a tots els alumnes de l’escola. Funciona de dilluns a divendres des del 14 de setembre de 2015 al 21 de juny de 2016.

Alumnes fixes

Cal lliurar el full d’inscripció degudament complimentat i signat el dia 14 de setembre al menjador de 9 a 10 del matí.

Els fixes de 1 a 4 dies tindran d’omplir la inscripció marcant els dies que faran ús del menjador a principi de curs. Els dies escollits es tindran que respectar, la resta de dies es podrà fer ús del menjador per s’haurà de fer el pagament com eventual.

Entre el 10 i el 20 de cada mes es cobrarà el rebut mensual per dia lectiu de servei.

El seu import és de: 5,04 € (IVA inclòs)

Baixes menjador: S’ha de comunicar amb  5 dies d’antelació.

(Nota: Els rebuts de setembre i octubre es cobren, tots dos, el mes d’octubre)

Alumnes eventuals

Per adquirir els tiquets, caldrà fer un ingrés pel caixer amb un codi del centre per l’import que correspongui segons el nombre de tiquets que es desitgi obtenir. El resguard bancari s’haurà de portar al menjador de 9 a 10 del matí de dilluns a divendres. També poden adquirir tiquets en aquest horari.

No s’acceptarà l’entrada al menjador de cap alumne que no hagi comprat prèviament el tiquet corresponent.

El seu import és de: 6,40 € per dia.

Els tiquets del curs 2014/2015 s’acceptaran fins el 31/10/2015 (afegint la diferència)

Absències
Si l’alumne fix no es pot quedar al menjador, es descomptaran al mes següent 1,43€ per dia d’absència, comptant a partir del primer dia de no assistència (sempre que sigui una falta justificada).

És imprescindible que si el vostre fill/a és fix i no es pot quedar a dinar, ho comuniqueu abans de les 10,00h enviant un SMS (ha de posar el nom i cognom de l’alumne, el curs i el dia o dies qeu faltarà) o al telèfon 608 11 22 15 Mireia Muñoz

L’atenció a les famílies serà de 11h. a 12h. els dilluns, dimecres i divendres.

Impagats
En cas de devolució d’un rebut, s’enviarà un SMS al mòbil, amb un termini per fer la regularització.

Per poder seguir fent ús del servei de menjador es deurà lliurar el justificant de la regularització.

En cas de no fer efectiva la regularització en el termini indicat l’alumne no podrà continuar fent us del servei de menjador.

COMUNICAT D’INCIDÈNCIA

Informe diari P-3

informe TRIMESTRAL PRIMARIA CAT

Sol.licitud dietes

PROVISIONAL 3 TORNS